Emri/ Ndryshime në Autoritetin Civil, emërohet drejtuesi i ri

Aktualitet

Emri/ Ndryshime në Autoritetin Civil, emërohet drejtuesi i ri

Ikën drejtori i Autoritetit Civil, Edlira Kraja. Në vend të saj emërohet Maksim Et’hemaj.

Vendimi i Këshillit të Ministrave: 
EMËRIMIN E DREJTORIT EKZEKUTIV TË AUTORITETIT TË AVIACIONIT CIVIL

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 12, të ligjit nr.10233, datë 11.2.2010, “Për Autoritetin e Aviacionit Civil”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave.

V E N D O S I:

Z. Maksim Et’hemaj emërohet drejtor Ekzekutiv i Autoritetit të Aviacionit Civil.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

ME TE LEXUARAT