Qeveria publikon projektligjin për legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore, kush përfiton

Politikë

Qeveria publikon projektligjin për legalizimin e kanabisit për

Qeveria ka vendosur te zyrtarizoje nismen per legalizimin e kanabisit ne vend. Drafti eshte publikuar per konsultim publik nderkohe qe ne te thuhet se licencat, do te jene 15 vjecare.

Sipas dokumentit, fituesit e tenderit duhet te kene eksperience ne kultivimin e kanabisit per qellime mjekesore dhe duhet te jene te licencuar nga Agjencia Europiane e Barnave ose nga ajo e SHBA.

Duket se keto parashikime automatikisht perjashtojne nga gara ne kete industri operatoret vendas.

Merr lajme ekskluzive në Viber

Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Pjese nga drafti i publikuar:

Objekti i këtij ligji është përcaktimi i rregullave për kultivimin, prodhimin dhe qarkullimin e kontrolluar të bimës dhe nënprodukteve të kanabisit, për përdorim mjekësor dhe industrial, përmes subjekteve të licencuara dhe nën mbikëqyrjen e Agjencisë Kombëtare të Kontrollit dhe Monitorimit të Kultivimit dhe Përpunimit të Bimës së Kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale dhe Prodhimit të Nënprodukteve të saj.

Në këtë ligj, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

a)      “Aktiviti i licencuar” është çdo veprimtari e natyrës tregtare, ekonomike, profesionale  që ushtrohet nga subjektet e licencuara për qëllime të importimit të farës dhe fidanit, kultivimit të bimës së kanabisit mjekësor, prodhimit të nënprodukteve të bimës, transportimit të farës së bimës dhe nënprodukteve të saj, eksportimit të lëndës së parë bimore.

b)      “Aktivitet i lejuar” është çdo veprimtari e natyrës tregtare, ekonomike, profesionale  që ushtrohet nga subjektet e licencuara për qëllime të importimit të farës dhe fidanit, kultivimit të bimës së kanabisit industrial, transportimit të farës së bimës dhe nënprodukteve të saj, eksportimit të lëndës së parë bimore.

c)       “Bar narkotik” konsiderohet lënda me prejardhje natyrore ose sintetike, e cila klasifikohet si e tillë sipas Konventës së Vetme për Barnat Narkotike të vitit 1961 dhe Konventës për Lëndët Psikotrope të vitit 1971, aderuar nga Republika e Shqipërisë, përdorimi abuziv i të cilave krijon varësi të përdoruesit nga këto lëndë.

d)       “EMCDDA” është Qendra Evropiane për Monitorimin e Drogave dhe Varësisë ndaj Drogave.

e)       “Kanabis”  nënkupton majat e lulëzuara dhe të frutifikuara të bimëve të gjinisë Kanabis, duke përjashtuar farërat dhe gjethet kur këto nuk janë të shoqëruara me majat prej të cilave nuk është hequr rrëshira, pavarësisht nga emri që ato mund të kenë.

f)       “Gjurmueshmëria” është procesi për të gjurmuar dhe ndjekur farat, fidanët, substancat, bimët, lëndët dhe përgatesat që janë objekt i këtij ligji në të gjitha fazat e mbjelljes, kultivimit, prodhimit, qarkullimit, furnizimit deri te përdoruesi fundor.

"Bima e Kanabis për qëllime mjekësore” janë bimët e varieteteve të ndryshme, të variacioneve dhe nënllojeve të Cannabis sativa.

Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, dispozitat e ligjit Nr.7975, datë 26.07.1995 “Për barnat psikoaktive dhe lëndët psikotrope”, të cilat bien ndesh, me dispozitat e këtij ligji shfuqizohen.

DRAFTI I PLOTE:


KUVENDI

PROJEKTLIGJ

Nr. ___ /2022

“PËR
KONTROLLIN E KULTIVIMIT DHE PËRPUNIMIT TË BIMËS SË KANABISIT DHE PRODHIMIT TË NËNPRODUKTEVE TË SAJ PËR QËLLIME MJEKËSORE DHE INDUSTRIALE

Në mbështetje të neneve 78, 81, pika 1, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti i Ligjit
Objekti i këtij ligji është përcaktimi i rregullave për kultivimin, prodhimin dhe qarkullimin e kontrolluar të bimës dhe nënprodukteve të kanabisit, për përdorim mjekësor dhe industrial, përmes subjekteve të licencuara dhe nën mbikëqyrjen e Agjencisë Kombëtare të Kontrollit dhe Monitorimit të Kultivimit dhe Përpunimit të Bimës së Kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale dhe Prodhimit të Nënprodukteve të saj.

Neni 2
Qëllimi i Ligjit
Qëllimi i këtij ligji është të rregullojë dhe garantojë procesin e kontrollit, monitorimit të kultivimit, përpunimit të bimës së kanabisit dhe prodhimit të nënprodukteve të saj, të destinuar për qëllime mjekësore dhe industriale dhe eksportimin e tyre sipas kushteve dhe rregullave të këtij ligji dhe në zbatim të klasifikimit të nënprodukteve të bimës së kanabisit, në përputhje me Konventën e vetme mbi barnat narkotike, të vitit 1961, e ndryshuar nga protokolli i vitit 1972 dhe Konventa për Lëndët Psikotrope të vitit 1971, ratifikuar me ligjet Nr. 8722, datë 26.12.2000 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër trafikut të paligjshëm të drogave narkotike dhe të lëndëve psikotrope” dhe Nr. 8723, datë 26.12.2000 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Konventën e vetme mbi drogat narkotike, e ndryshuar nga protokolli i vitit 1972 për ndryshimin e Konventës së vetme mbi drogat narkotike, 1961”.
Neni 3
Përkufizime
1. Në këtë ligj, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:
“Aktiviti i licencuar” është çdo veprimtari e natyrës tregtare, ekonomike, profesionale që ushtrohet nga subjektet e licencuara për qëllime të importimit të farës dhe fidanit, kultivimit të bimës së kanabisit mjekësor, prodhimit të nënprodukteve të bimës, transportimit të farës së bimës dhe nënprodukteve të saj, eksportimit të lëndës së parë bimore.
“Aktivitet i lejuar” është çdo veprimtari e natyrës tregtare, ekonomike, profesionale që ushtrohet nga subjektet e licencuara për qëllime të importimit të farës dhe fidanit, kultivimit të bimës së kanabisit industrial, transportimit të farës së bimës dhe nënprodukteve të saj, eksportimit të lëndës së parë bimore.
“Bar narkotik” konsiderohet lënda me prejardhje natyrore ose sintetike, e cila klasifikohet si e tillë sipas Konventës së Vetme për Barnat Narkotike të vitit 1961 dhe Konventës për Lëndët Psikotrope të vitit 1971, aderuar nga Republika e Shqipërisë, përdorimi abuziv i të cilave krijon varësi të përdoruesit nga këto lëndë.
“EMCDDA” është Qendra Evropiane për Monitorimin e Drogave dhe Varësisë ndaj Drogave.
“Kanabis” nënkupton majat e lulëzuara dhe të frutifikuara të bimëve të gjinisë Kanabis, duke përjashtuar farërat dhe gjethet kur këto nuk janë të shoqëruara me majat prej të cilave nuk është hequr rrëshira, pavarësisht nga emri që ato mund të kenë.
“Gjurmueshmëria” është procesi për të gjurmuar dhe ndjekur farat, fidanët, substancat, bimët, lëndët dhe përgatesat që janë objekt i këtij ligji në të gjitha fazat e mbjelljes, kultivimit, prodhimit, qarkullimit, furnizimit deri te përdoruesi fundor.
"Bima e Kanabis për qëllime mjekësore” janë bimët e varieteteve të ndryshme, të variacioneve dhe nënllojeve të Cannabis sativa, Cannabis indica dhe Cannabis ruderalis, të përftuara nga kultivimi për qëllime mjekësore dhe kërkime shkencore në kushte të kontrolluara dhe të rregulluara me këtë ligj.
“Bima e kanabis për qëllime industrial” është bima e Cannabisit që do të kultivohet dhe prodhohet për qëllime industriale që përfshin të gjitha pjesët e freskëta ose të thata të bimës dhe fara e llojit Cannabis (sativa, ruderalis) të varieteve që përmbajnë jo më shumë se 0.2 % THC.
“Kultivimi” është mbjellja e farërave ose fidanëve deri në vjeljen e bimës së kanabisit.
“Mbetjet e bimës së kanabisit për qëllime mjekësore" janë pjesë të bimës së kanabisit mjekësor ose mbetjet e tyre pas prodhimit dhe përpunimit, të cilat trajtohen si të panevojshme.
“Nënprodukte për qëllime mjekësore” janë lëndët dhe përgatesat që nxirren nga bima e kanabisit.
“Nënprodukte për qëllime industriale” është e gjithë bima, duke përfshirë kërcellin, lulen dhe farën.
“Njësia” është sipërfaqja e tokës nga 5 deri në 10 ha, e kufizuar, në të cilën përfshihen edhe magazina dhe ambientet e tjera të dedikuara vetëm me proceset e lidhura me kultivimin e bimës dhe  prodhimit të nënprodukteve të bimës për qëllime mjekësore dhe sipërfaqja jo më e vogël se 1 hektar në të cilën përfshihen edhe magazina dhe ambientet e tjera të dedikuara vetëm me proceset e lidhura me kultivimin e bimës dhe  prodhimit të nënprodukteve të bimës së kanabis për qëllime industriale.
“Përgatesa” është ekstrakt, përzierje ose lëndë bimore e papërpunuar e përftuar nga kanabisi, në gjendje të ngurtë ose të lëngët ose në çfarëdo gjendjeje tjetër, i cili përmban bar narkotik dhe/ose substancë psikotrope.
“Prodhim” është çdo proces që nis nga kultivimi, përgatitja, përpunimi, përzierja, pastrimi dhe secili aktivitet tjetër, me të cilin fitohet ose synohet përftimi i barit narkotik ose lëndës psikotrope sipas parashikimeve të legjislacionit për barnat dhe shërbimin farmaceutik.  
“Qarkullim” konsiderohet çdo mënyrë e kalimit në qarkullimin civil e bimës dhe nënprodukteve të saj, përkundrejt pagesës ose shpërblimit, duke përfshirë proceset e importit, eksportit, tranzitimit, furnizimit, blerjes, shitjes, këmbimit, ruajtjes, magazinimit.
“Shenjim” është procesi i vendosjes së një shenje unike në formë kodi, pulle apo etikete në farat, fidanët, substancat, bimët, preparatet, që është objekt i këtij ligji me qëllim identifikimin dhe gjurmimin e tij/saj.

 

Neni 4
Fusha e zbatimit dhe Ndalimet
1. Ky ligj zbatohet për veprimtarinë e kultivimit, prodhimit, tregtimit sipas parashikimeve të këtij ligji, importimit, eksportimit dhe kontrollit të bimës së kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale dhe nënprodukteve të saj, në përputhje me qëllimin dhe përcaktimet e këtij ligji.
2. Ky ligj nuk zbatohet dhe ndalon:
Kultivimin e bimës së kanabisit mjekësor dhe industrial dhe prodhimin e nënprodukteve të saj, në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.
kultivimin e bimës së kanabisit dhe prodhimin e nënprodukteve të saj, qarkullimin dhe posedimin e tyre nëse nuk janë shenjuara dhe të gjurmueshme, sipas përcaktimeve në këtë ligj.
posedimin e mjeteve, pajisjeve dhe instrumenteve për prodhim të bimës së kanabisit dhe nënprodukteve të saj, përveç rasteve të deklarura nga subjekti i pajisur me licencë, të parashikuara në këtë ligj.

ç. përdorimin e nënprodukteve të bimës së kanabisit, përveç rasteve të parashikuara në këtë ligj dhe në legjislacionin e posaçëm në fuqi.

reklamimin e bërë në formë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë ose në çdo formë tjetër, në çfarëdo mënyrë tjetër pavarësisht mediumit të publikimit, për prodhimin, qarkullimin, mbajtjen dhe përdorimin e bimës së kanabisit dhe nëprodukteve të saj, përveç rasteve të publikimeve shkencore dhe profesionale mjekësore.
dh. reklamimin në mediat e shkruara dhe elektronike të produkteve dhe nënprodukteve nga bimë që përmbajnë përqendrime më të larta se 0.2% të komponentit THC në prodhimin përfundimtar.
çdo veprimtari që në mënyrë të drejtpërdrejtë ose tërthorazi bie në kundërshtim ose nuk parashikohet shprehimisht në këtë ligj.

Neni 5
Subjektet
1. Subjekte të këtij ligji janë:
subjektet që pajisen me licencë, sipas parashikimeve të këtij ligji, të cilët, në rastin e kanabisit për qëllime mjekësore zotërojnë njëkohësisht një licencë tjetër të ngjashme në një vend tjetër të zonës së OECD-së si dhe janë zotërues të GMP (Good Manifacturing Practice/Praktika e mirë e prodhimit), të lëshuar nga EMA (European Medical Agency/Agjencia Europiane e Barnave) ose FDA (Food and Drug Administration/ Agjencia Amerikane për Ushqimin dhe Barnat);
Subjektet që pajisen me lejen e kultivimit të cilët ushtrojnë aktivitet si persona juridikë, persona fizikë ose si fermerë.
KREU II
KRIJIMI, ORGANIZIMI, FUNKSIONIMI DHE, KOMPETENCAT E AGJENCISË
Neni 6
Krijimi, statusi dhe financimi
Krijohet Agjencia Kombëtare e Kontrollit dhe Monitorimit të Kultivimit dhe Përpunimit të Bimës së Kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale dhe Prodhimit të Nënprodukteve të saj (këtu e në vijim, Agjencia).

Agjencia është institucioni përgjegjës për monitorimin e zbatimit të parashikimeve të këtij ligji në lidhje me kontrollin dhe mbikëqyrjen e kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit si dhe prodhimit të nënprodukteve të saj.

Agjencia organizohet dhe funksionon në nivel qendror, si person juridik publik me seli në Tiranë, në varësi të ministrit përgjegjës për shëndetësinë.

Agjencia e shtrin veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe bashkëpunon me institucionet e administratës shtetërore në nivel qendror dhe vendor.

Burimet e financimit të Agjencisë janë nga buxheti i shtetit dhe veprimtaria buxhetore dhe financiare e saj, i nënshtrohet legjislacionit në fuqi për menaxhimin financiar dhe kontrollin.

Agjencia ka stemën, logon dhe vulën zyrtare. Stema përbëhet nga Stema e Republikës së Shqipërisë me shënimet “Republika e Shqipërisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Agjencia Kombëtare e Monitorimit të Kultivimit dhe Përpunimit të Bimës së Kanabisit dhe Prodhimit të Nënprodukteve të saj”.

Vula e Agjencisë ka formën dhe elementët përbërës të përcaktuar në legjislacionin në fuqi për prodhimin, administrimin, kontrollin dhe ruajtjen e vulave zyrtare.


Seksioni 1
ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I AGJENCISË
Neni 7
Drejtimi dhe organizimi

Agjencia drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm, i cili organizon dhe drejton të gjithë veprimtarinë e institucionit dhe përgjigjet përpara ministrit përgjegjës për shëndetësinë.

Pranë Agjencisë krijohet dhe funksionon Komisioni i Licencave, që kontribuon në ushtrimin e kompetencave të Agjencisë në përputhje me rolin dhe detyrat e tyre, sipas parashikimeve të këtij ligji.

Struktura dhe organika e saj miratohen me urdhër të Kryeministrit.

Marrëdhëniet e punës së punonjësve të Agjencisë, rregullohen sipas Kodit të Punës. Kontrata e punës lidhet vetëm me plotësimin e kritereve profesionale dhe kritereve të pastërtisë së figurës, të çdo punonjësi, në të gjitha nivelet. Kriteret profesionale e të pastërtisë së figurës dhe procedurat për vlerësimin e përmbushjes së tyre, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 8
Kompetencat e Agjencisë

1. Agjencia ushtron kompetencat e saj mbi bazën e parimeve të ligjshmërisë, profesionalizmit, përgjegjësisë, llogaridhënies, efikasitetit dhe transparencës dhe në pajtim me Konventën e vetme mbi barnat narkotike, të vitit 1961, e ndryshuar nga protokolli i vitit 1972 dhe Konventa për Lëndët Psikotrope të vitit 1971, ratifikuar me ligjet Nr. 8722, datë 26.12.2000 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër trafikut të paligjshëm të drogave narkotike dhe të lëndëve psikotrope” dhe Nr. 8723, datë 26.12.2000 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Konventën e vetme mbi drogat narkotike, e ndryshuar nga protokolli i vitit 1972 për ndryshimin e Konventës së vetme mbi drogat narkotike, 1961”..
2. Agjencia në ushtrimin e veprimtarisë së saj ka këto kompetenca:
a. në nivel administrativ:
Harton kriteret e vlerësimit të aplikuesve bazuar në këtë ligj dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij;
organizon procedurat për dhënien e licencës për kultivimin dhe përpunimin e bimës së kanabisit si dhe prodhimit të nënprodukteve të saj për qëllime mjekësore;
rivlerëson çdo 3 vjet, përmbushjen e kushteve të dhënies së licencës, sipas të njëjtave kritere të vlerësimit;
garanton zhvillimin e veprimtarisë së subjekteve të licencuara në përputhje me kushtet dhe kriteret e përcaktuara në licencën si dhe të subjekteve të lejuara për kultivimin e bimës së kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale;
bashkëpunon me organet e tjera kompetente, me qëllim realizimin e objektivave dhe detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë;
paraqet raporte përpara organizatave kompetente ndërkombëtare, për importin dhe eksportin e bimës së kanabisit dhe nënproduktet e saj, në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga konventat ndërkombëtare për kontrollin e lëndëve narkotike;
është përgjegjëse për bashkëpunimin në vazhdimësi me EMCDDA dhe Bordin Ndërkombëtar për Kontrollin e Narkotikëve;
koordinon punën me autoritetet përgjegjëse për verifikimin e pastërtisë së figurës së çdo punonjësi të Agjencisë dhe të subjekteve të licencuara për këtë qëllim;
mban dhe administron regjistra, bazën e të dhënave dhe statistika në nivel kombëtar sipas parashikimeve të këtij ligji;
lëshon autorizim importi për farërat që janë varietete të kultivimit të kanabisit për qëllime industriale dhe mjekësore;
harton rregullore, udhëzime dhe metodologji, për unifikimin e proceseve dhe standardeve të punës, së punonjësve Agjencisë dhe ia propozon për miratim ministrit përgjegjës për shëndetësinë;
i propozon ministrit përgjegjës për bujqësinë dhe ministrit përgjegjës për mjedisin, zonat kadastrale ku do të kultivohet kanabis për qëllime industriale;
merr masa administrative, ndaj subjekteve të licencuar dhe subjekteve te lejuara sipas këtij ligji.

b. në nivel teknik:
Garanton përdorimin dhe mbjelljen, nga subjektet e licencuara, të farërave dhe fidanëve të importuar apo prodhuar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor si dhe të regjistruar në katalogun kombëtar;
Bashkërendon me autoritetet përgjegjëse shtetërore për kryerjen e regjistrimit dhe përfshirjen në katalogun kombëtar të farërave dhe fidanëve që janë të shoqëruara me testimin DUS (dallueshmëri, uniformitet, stabilitet);
mbikëqyr dhe monitoron mbjelljen dhe kultivimin e bimës së kanabisit dhe nënprodukteve të saj që përdoret për qëllime mjekësore dhe industriale;
inspekton të gjithë proceset e kultivimit të bimës së kanabisit në çdo fazë të mbjelljes, korrjes, tharjes, ruajtjes dhe magazinimit, prodhimit të lëndës së parë bimore;
Merr masa për sekuetrimin dhe asgjësimin, sipas parashikimeve të këtij ligji.


Neni 9
Funksionet

Agjencia mbikëqyr aktivitetin e licencuar në çdo fazë dhe për çdo cikël prodhimi, për të siguruar që aktiviteti:
kryhet sipas ligjit dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, përcaktimeve në licencë dhe përcaktimeve në planin e miratuar të prodhimit;
nuk kryhet në kundërshtim me qëllimet e ligjit dhe me detyrimet ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë.
Agjencia kryen inpektimet sipas këtij ligji dhe, kur është nevoja, koordinon inspektimet e kryera në bashkëpunim me institucione të tjera.
Agjencia kryen verifikimet sipas parashikimeve të këtij ligji. Mbi bazën e verifikimeve Agjencia vlerëson kërkesën e subjektit dhe e përcjell atë për miratim pranë Komisionit.
Agjencia bashkëpunon dhe shkëmben informacion me Policinë e Shtetit dhe institucione të tjera, kombëtare apo ndërkombëtare, me të cilat Shqipëria ka marrëveshje, në fushën e luftës ndaj përdorimit, trafikut të narkotikëve dhe substancave psikotrope dhe ndaj pastrimit të të ardhurave prej aktivitetit të paligjshëm.
Agjencia mbledh dhe administron të dhëna mbi aktivitetin e licencuar dhe titullarin e licencës, të nevojshme për ushtrimin e funksioneve të saj.
Agjencia paraqet raport gjashtëmujor të punës pranë Ministrisë përgjegjëse për shëndetësinë.
Agjencia ka çdo kompetencë apo detyrë tjetër të përcaktuar në ligj ose në Rregulloren mbi funksionimin e saj.

Neni 10
Komisioni i Licencave
1. Pranë Agjencisë ngrihet Komisioni i Licencave për shqyrtimin dhe vlerësimin e aplikimeve të paraqitura për marrjen e licencës sipas përcaktimeve të këtij ligji.
2. Anëtarët e Komisionit zgjidhen për një periudhë 4 vjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë.
3. Komisioni ka këtë përbërje :
tre përfaqësues nga ministria përgjegjëse për shëndetësinë;
një përfaqësues ministria përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike;
dy përfaqësues ministria përgjegjëse për bujqësinë;
një përfaqësues nga ministria përgjegjëse për ekonominë.
4. Kryetari zgjidhet përfaqësuesi i ministrisë përgjegjëse për shëndetësinë. Emrat nominalë të anëtarëve të Komisionit të Licencave caktohen me urdhër të ministrave përkatës.
5. Anëtarët e komisionit kanë detyrim dhe nënshkruajnë deklaratën e konfidencialitetit, deklaratën e mungesës së konfliktit të interesit si dhe duhet të jenë të pajisur me certifikatën e sigurisë nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar.
6. Komisioni i Licencave ka këto detyra:
administon listat dhe dokumentacionin e vënë në dispozicion nga Agjencia, të subjekteve që kanë aplikuar për t’u pajisur me licencë;
shqyrton dhe vlerëson aplikimet për marrje licence;
vlerëson plotësimin e kushteve në lidhje me mjediset, pajisjet dhe personelin për marrjen e licencës.
harton relacionin për rekomandimin e kandidatëve që përmbushin kushtet dhe kriteret për t’u pajisur me licencë.
7.  Funksionet e asistencës dhe të mbështetjes logjistike të Komisionit të Licencave realizohen nga Agjencia, përmes punonjësve të caktuar që shërbejnë si sekretariat teknik për mbledhjet e Komisionit.
8. Organizimi i punës dhe i veprimtarisë së komisionit bëhet me urdhër të ministrit përgjegjës për shëndetësinë. Shpërblimi i anëtarëve të Komisionit të Licencave rregullohet sipas legjislacionit në fuqi për caktimin e pagave dhe shpërblimeve.
Neni 11
Njësia e monitorimit të kultivimit, prodhimin dhe qarkullimin e kanabisit për qëllim industrial
Në Agjenci ngrihet dhe funksionon njësia e specializuar e monitorimit dhe kontrollit të kultivimit, prodhimit dhe tregtimit të kanabisit për qëllime industriale dhe kryerjes së veprimtarisë në përputhje me këtë ligj dhe lejen e kultivimit.
Njësia drejton dhe koordinon veprimtarinë monitoruese dhe të kontrollit në bashkëpunim me strukturat e ministrisë përgjegjëse për bujqësinë.
Njësia dhe strukturat e ministrisë përgjegjëse për bujqësinë hartojnë raportin mbi tokat që kultivohen dhe e paraqesin tek ministri përgjegjës për bujqësinë. Këshilli i Ministrave miraton çdo vit, zonat kadastrale ku, duke filluar nga data 1 janar e vitit pasardhës, lejohet kultivimi i kanabisit për qëllim industrial.
Njësia monitoron procesin për të garantuar kultivimin vetëm të farave dhe fidanëve të regjistruar në institucionin përgjegjës për regjistrimi e farave dhe fidanëve dhe importin vetëm nga subjektet e pajisura me leje importi nga institucioni i autorizuar.
Njësia monitoron procesin e importimit të farërave dhe fidanëve që janë varietete të kultivimit të kanabisit për qëllim industrial, të vlefshme vetëm nga lista përkatëse evropiane e farërave për kanabisin për qëllime industriale.

KREU III
PROCEDURA E PAJISJES ME LICENCË PËR KULTIVIMIN DHE PËRPUNIMIN E BIMËS SË KANABISIT DHE PRODHIMIN E NËNPRODUKTEVE TË SAJ PËR QËLLIME MJEKËSORE DHE INDUSTRIALE
SEKSIONI 1
PAJISJA ME LICENCË PËR KANABISIN MJEKËSOR
Neni 12
Licenca për ushtrim aktiviteti
Licenca për ushtrim të aktivitetit të kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit si dhe prodhimit të nënprodukteve të saj për qëllime mjekësore, këtu e në vijim licenca, jepet për një periudhë 15 vjeçare, me të drejtë rinovimi. Formati i licencës dhe aktivitetet e përfshira në të miratohen me Vendim të Këshillit të Ministrave.
Licenca miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave, bazuar mbi procedurën përzgjedhëse, të organizuar nga Agjencia.
Vendimi i Këshillit të Ministrave për licencën propozohet nga ministri përgjegjës për shëndetësinë.
Licenca i jepet vetëm subjektit që plotëson kushtet dhe kriteret e përcaktuara në këtë ligj, si dhe vetëm për sipërfaqen e përcaktuar në plan zhvillimin e saj, pa përcaktuar vendodhjen e këtyre sipërfaqeve.
Licenca është një e vetme dhe i jepet aplikantit, i cili përzgjidhet i pari në procesin e konkurrimit, të zhvilluar sipas procedurave të përcaktuara në ligj. Aktivitetet e përfshira në këtë licencë nuk mund të transferohen te të tretët, me përjashtim të atyre të lejuara në përshkrimin e licencës.
Licenca përcakton një ose disa njësi për të cilat subjekti është licencuar. Nëse subjekti licencohet për më shumë se një njësi, ato duhet të jenë kufitare me njëra tjetrën dhe në çdo rast, jo më shumë se katër njësi, në të njëjtën licencë. Sipërfaqja totale e lejuar për kultivimin e bimës së kanabisit për qëllime mjekësore nuk mund të jetë më e madhe se 150 hektarë në rang kombëtar.
Licenca jepet vetëm në sipërfaqe të mbuluara ose serë apo sipwrfaqe tw hapura. Sipërfaqja e njësisë së licencës të aktivitetit për qëllime mjekësore nuk mund të jenë më të vogla se 5 hektarë dhe jo më të mëdha se 10 hektarë.
Kërkuesi për aplikimin e licencës, paguan, në momentin e aplikimit, një tarifë e cila është e pakthyeshme. Vlera dhe përdorimi i saj përcaktohet me udhëzim të ministrit përgjegjës për shëndetësinë dhe të ministrit përgjegjeës të financave, me propozim të Agjencisë.
Licenca sipas këtij neni shfuqizohet, nëse subjekti nuk fillon zhvillimin e aktivitetit brenda një afati prej dymbëdhjetë muajsh nga momenti i hyrjes në fuqi të vendimit të Këshillit të Ministrave që miraton licencën.
Kushtet e dhënies së licencës rivlerësohen nga Agjencia çdo 3 vjet, e cila nëse konstaton mosplotësimin e kushteve dhe kritereve, i propozon autoriteteve përkatëse, shfuqizimin e licencës.
Neni 13
Kushtet për pajisjen me licencë
1. Çdo personi juridik që aplikon për licencë duhet të përmbushë, paraprakisht, kushtet e mëposhtme:
të ketë eksperiencë në kultivimin, prodhimin, përpunimin, qarkullimin dhe administrimin e bimës së kanabisit për qëllime mjekësore;
ai vetë ose një aksioner i tij, i cili zotëron 51% të aksioneve të shoqërisë duhet të jetë:
ushtrues i veprimtarisë së prodhimit të nënprodukteve të bimës së kanabisit në një nga vendet e OECD-së;
zotërues i GMP (Good Manifacturing Practice/Praktika e mirë e prodhimit), të lëshuar nga EMA (European Medical Agency/Agjencia Europiane e Barnave) ose FDA (Food and Drug Administration/ Agjencia Amerikane për Ushqimin dhe Barnat).
të ketë kapital të shoqërisë jo më të vogël se 100.000.000 lekë.
2. Personi juridik që konkuron për licencë të aktivitetit për qëllime mjekësore, duhet:

të paraqesë planin e zhvillimit të biznesit, duke identifikuar modelin e kultivimit dhe qëllimin e kultivimit si dhe sipërfaqen minimale dhe maksimale të njësisë së zhvillimit.

të paraqesë planin e përpunimit të mjediseve për tharjen, prerjen dhe magazinimin, të pajisura në përputhje me kapacitetin prodhues, të parashikuara paraprakisht në planin e zhvillimit të prodhimit.

të paraqesë planin e sigurisë për sipërfaqen për kultivim dhe përpunim duke përcaktuar elementët e mbrojtjes, rrethimit, sigurinë me telekamera dhe sigurimi fizik për 24 orë, elementët pengues përpara hyrjes dhe tel me gjemba mbi gardhin, sipas parashikimeve të standardeve të Vendimit përkatës të Këshillit të Ministrave.

ç) Vetëdeklarim për punësimin për të paktën pesëmbëdhjetë persona, dy prej të cilëve të jenë punonjës të kualifikuar në fushën e farmacisë dhe agroinxhinierisë me përvojë pune jo më pak se tre vjet në fushën përkatëse.

Vetëdeklarim për gatishmërinë për të lidhur marrëveshje me strukturën përgjegjëse të ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike për të garantuar aksesin për inspektim ndaj shoqërisë private të sigurisë fizike që mbikëqyr mjediset e kultivimit të bimës së kanabisit dhe nënprodukteve te saj si dhe levizjes se automjeteve te dedikuara të qarkullimit të lëndëve të para dhe produkteve, sipas rregullave dhe tarifave të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave.

dh) Vetëdeklarim se do të fillojë ushtrimin e veprimtarive të përshkruara në licencën e brenda 12 muajve nga hyrja në fuqi e vendimit të Këshillit të Ministrave për miratimin e licencës të aktivitetit.

Vetëdeklarim se pas vitit të tretë do të paguajë një tarifë vjetore të barabartë me 1,5 % të qarkullimit vjetor, por në çdo rast, jo më pak se kundërvlefta në monedhën kombëtare Lek e shumës jo më pak se 10,000,000 (dhjetë milionë) Lekë.

Neni 14
Dokumentacioni dhe paraqitja e kërkesës
Personi juridik që aplikon për licencë paraqet pranë Agjencisë kërkesën për aplikim dhe dokumentacionin si vijon:
dokumenti i regjistrimit të biznesit, origjinal ose kopje të noterizuar, të lëshuara brenda 3 muajve nga data e paraqitjes së kërkesës;
dokumente për të provuar ortakët/aksionerët e shoqërisë dhe pronarët e fundit përfitues të subjektit (nëse aplikimi paraqitet nga personi juridik paraqitet dhe aktin e themelimit dhe statutin e shoqërisë);
të dhëna për organet drejtuese të aplikantit dhe përfaqësuesit ligjorë, personat e autorizuar për të ndjekur procedurën;
ç) dokumente ku të vërtetohet se subjekti aplikant është me status aktiv;
vërtetimet e mëposhtme të lëshuara nga organet kompetente, për subjektin si:
Certifikatën e sigurisë së subjektit, të lëshuar nga DSIK, për shtetasit shqiptarë dhe për shtetasit e huaj certifikatë analoge e lëshuar nga autoritet e vendit ku ata janë rezidentë;
subjekti, administratori, anëtarët e organeve drejtuese, ortakët/aksionerët, nuk janë në ndjekje penale;
se subjekti, administratori, anëtarët e organeve drejtuese, ortakët/aksionerët, nuk janë në gjykim për ndonjë vepër penale;
se subjekti, administratori, anëtarët e organeve drejtuese, ortakët/aksionerët, nuk është i dënuar penalisht me vendim gjyqësor të formës së prerë;
se subjekti nuk është në proces ekzekutimi të detyrueshëm për detyrime pasurore të pashlyera;
se subjekti aplikues ose subjektet ortake/aksionere të subjektit aplikues, nuk janë në procedurë falimentimi.
të dhëna financiare për kryerjen e biznesit të ortakëve/aksionerëve të aplikantit për 3 vitet e fundit përpara paraqitjes së kërkesës;

ë) dokumentin që vërteton se kapitali i shoqërisë është jo më i vogël se 100.000.000 (njëqind milionë) Lek;

dokumentin, ku të shënohet se ka një përvojë në këtë veprimtari jo më pak se 3 vjet, të dhënë nga organi përkatës i vendit, ku aplikanti ka selinë qendrore;

deklaratën për burimin e kapitalit, që do të investohet për ushtrimin e veprimtarisë;

gj) vërtetimin nga organet tatimore për shlyerjen e detyrimeve tatimore, si nga shoqëria që aplikon, ashtu edhe nga çdo subjekt juridik, në rast bashkimi shoqërish;

vërtetimin se ka personel të kualifikuar në ushtrimin e veprimtarisë sipas kërkesave të këtij ligji të vërtetuara me dokumentacionin përkatës;

rregulloren përkatëse për rregullat dhe mënyrën e funksionimit të aktivitetit të cilën kërkon të licencohet;

vetëdeklarimin për lidhjen e marrëveshjes paraprake për ruajtjen dhe sigurinë fizike sipas dispozitave të këtij ligji;

Vetëdeklarim se do të paguajë garancinë bankare sipas përcaktimeve të këtij ligji.

2. Subjekti dorëzon një kopje të noterizuar të këtij dokumentacioni që shoqëron kërkesën për aplikim për licencë.
Neni 15
Procedura për dhënien e licencës
1. Agjencia publikon njoftimin për konkurrim për dhënien e licencës për kultivimin dhe përpunimin e bimës së kanabisit si dhe prodhimit të nënprodukteve të saj për qëllime mjekësore.
3. Njoftimi përmban:
listën e dokumentacionit;
vendin, datën dhe orën e paraqitjes së dokumenteve;
gjuhën e paraqitjes së dokumenteve;
mënyrën e paraqitjes së dokumenteve;
vendin, orën dhe datën e shqyrtimit të dokumenteve.

Neni 16
Procedura e përzgjedhjes së subjektit fitues
Përzgjedhja e subjektit bëhet nga Agjencia, në përputhje me kriteret e vlerësimit, afatet, vlerën e fondit të garancisë dhe procedurës së konkurimit, të përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave, pas marrjes së vlerësimit të Komisionit të Licencave, që caktohen me urdhër të ministrit përgjegjës për shëndetësinë, sipas kritereve të parashikuara në këtë ligj.
Anëtarët e Komisionit të Licencave vetëdeklarojnë, nën përgjegjësinë tyre, se pjesëmarrja në këtë komision nuk përbën shkak për lindjen e një konflikti interesi me subjektet pjesëmarrëse në konkurrim. Për mosdeklarim, zbatohen masat e parashikuara në ligjin nr.9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar.  
Komisioni i Licencave, shpall listën e pjesëmarrësve në konkurrim, duke renditur, sipas pikëve të marra, aplikantët të cilët plotësojnë kushtet dhe kriteret, sipas këtij ligji. Kandidati, i cili ka marrë numrin më të madh të pikëve, shpallet fitues.  
Subjektet e listuara, sipas pikës 3, kanë të drejtë të paraqesin ankimin pranë organit përgjegjës për propozimin e licencës për miratim në Këshillin e Ministrave, brenda 10 ditëve nga shpallja e njoftimit. Urdhri i Ministrit ankimohet në gjykatë, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.
Me përfundimin e afatit për paraqitjen e ankesave dhe shqyrtimit të tyre, Agjencia miraton dhënien e licencës, pasi aplikanti i shpallur fitues të ketë paraqitur, brenda 30 ditëve, plotësimin e kriterit të lidhur me fondin e garancisë.

Neni 17
Aprovimi i licencës dhe miratimi i saj
Ministri përgjegjës për shëndetësinë, me marrjen e njoftimit për subjektit fitues, sipas parashikimeve të nenit 16, brenda jo më vonë se 20 ditëve, paraqet për miratim në Këshillin e Ministrave, propozimin për dhënien e licencës.
Vendimi i këshillit të Ministrave përcakton emrin e subjektin, afatin, sipërfaqen e zhvillimit të aktivitetit. Licenca përmban një përshkrim të aktiviteteve të lejuara të cilat mund të kryhen me subjekte të treta për llogari të mbajtësit të licencës.
Nëse Këshilli i Ministrave nuk shprehet brenda 90 ditëve, atëherë procedura do të quhet e anuluar.
Me publikimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave në Fletoren Zyrtare, subjekti konsiderohet si mbajtës i licencës për ushtrimin e aktivitetit për qëllime mjekësore, në kuptim të këtij ligji.
Neni 18
Ndryshime i të dhënave
Kultivuesi i kanabisit është i detyruar të njoftojë Agjencinë, brenda dhjetë ditëve pune, për të gjitha ndryshimet dhe devijimet nga masat e planifikuara më herët në planin e zhvillimit të biznesit për kultivim të kanabisit. Kultivuesi i drejtohet Agjencisë me një informacion me shkrim, duke përshkruar çdo fakt e rrethanë që ka sjellë ndryshime apo devijime nga planifikimi. Agjencia mbikëqyr veprimtarinë e kultivuesit dhe informon ministrin përgjegjës për shëndetësinë duke i dorëzuar edhe një kopje të proces verbalit të mbajtur në vend nga trupa inspektuese.
Çdo masë që merret lidhur me vijimësinë e proçesit, Ministri përgjegjës për Shëndetësinë e shoqëron me një urdhër të arsyetuar dhe në rastet kur vendos për pezullimin e proçesit, krahas veprimeve të tjera administrative informon në mbledhjen më të parë Këshillin e Ministrave.

SEKSIONI 2
PAJISJA ME LEJE KULTIVIMI TË KANABISIT INDUSTRIAL DHE KULTIVIMI
Neni 19
Regjistri i kultivuesve
Pajisja me leje kultivimi i jepet vetëm subjekteve që janë të regjistruar në Regjistrin e Kultivuesve të kanabisit industrial, i cili krijohet dhe administrohet në ministrinë përgjegjëse për për bujqësinë. Në regjistër kanë akses edhe Agjencia edhe ministria përgjegjëse për rendin dhe sigurinë.
Subjekti që kërkon të regjistrohet paraqet dokumentacionin e mëposhtëm:
Kopje të numrit të identifikueshëm të fermerit ose kopje të numrit të personit fizik ose juridik;
Përshkrim i metodave të kultivimit të bimës;
Lista e varieteteve që parashikon të kultivohen;
Tokën në të cilën do të parashikohet të kultivohet bima, e ndodhur brenda zonave kadastrale të miratuara me vendim të Këshillit të Ministrave.
Subjekti i pajisur me leje kultivimi përditëson të dhënat në regjistër me:
Lejen e kultivimit që disponon;
Autorizimin e importit të farave dhe fidanëve dhe listë të farërave dhe fidanëve të regjistruara që kanë derivuar nga prodhimi;
Personelin e punësuar, shoqëruar me dëshmi penaliteti;
Largimet dhe punësimet e reja.
Forma dhe elementët që përmban regjistri miratohen me urdhër të ministrit përgjegjës për bujqësinë.
Neni 20
Pajisja me leje kultivimi dhe shfuqizimi
Kërkesa për pajisjen me leje kultivimi paraqitet në ministrinë përgjegjëse për bujqësinë dhe shoqërohet me dokumentacionin e mëposhëm:
dokumenti i regjistrimit të fermerit, personit fizik ose juridik;
vetëdeklarim që kërkuesi është i regjistruar në regjistrin e kultivuesve;
listën e personelit të punësuar ose të nënkontraktuar për të drejtuar procesin e kultivimit nga të cilët jo më pak se 1 agronom, shoqëruar me:
vërtetim që nuk janë në ndjekje penale;
ii) vërtetim se nuk janë në në gjykim për ndonjë vepër penale;
iii) dëshmi penaliteti;

ç) vetëdeklarim për burimin e financimit të shpenzimeve;

d) vetëdeklarim që nuk ka detyrime tatimore ndaj administratës tatimore dhe njësive vendore;

dh) vetëdeklarimin për lidhjen e marrëveshjes paraprake për ruajtjen dhe sigurinë fizike sipas dispozitave të këtij ligji;

e) Vetëdeklarim (ose marrëveshje paraprake shitje) për subjektin e licencuar për përpunimin e lëndës së parë i cili do të blejë lëndën e parë.

e) Dokumentacionin e pronësisë, kopje kartele dhe hartën treguese të regjistrimit të tokës dhe kontratë qiraje nëse toka nuk është pronësi, me vendodhje në zonat kadastrale të miratuara për kultivim. Nëse toka nuk është e pajisur me dokument përfundimtar pronësie paraqitet Akti i Marrjes së Tokës në Pronësi dhe plan rilevimi.

e) Vetëdeklarim për pagesat e tarifave të sistemit track and trace.

Struktura përgjegjëse në ministri kryen verifikimin e dokumentacionit dhe paraqet një kopje të praktikës ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike, e cila brenda 10 ditëve jep vlerësimin për miratimin ose refuzimin e kërkesës.
Struktura përgjegjëse në ministri, pas marrjes së vlerësimit nga ministria përgjegjëse për rendin dhe sigurinë, brenda 10 ditëve paraqet raport për ministrin, për pajisjen me leje kultivimi ose refuzimin e kërkesës.
Leja e kultivimit shfuqizohet nga ministri nëse gjatë ushtrimit të veprimtarisë konstatohet kryerja e aktivitetit në kundërshtim me kriteret e ligjit, kushtet e lejes së kultivimit, mospagesa e tarifave track and trace dhe për arsye të tjera parashikuar nga ligje të tjera. Gjatë fazës së verifikimit ministri mund të vendosë pezullimin e lejes së kultivimit deri në marrjen e vendimit përfundimtar.
Kopje e çdo praktike përfshirë dhe lejen e miratuar dorëzohet në Agjenci.
Ministri, brenda 10 ditëve nga paraqitja e raportit, miraton lejen e kultivimit. Leja jepet për një afat 5 vjeçar me të drejtë rinovimi, për sipërfaqe jo më të vogël se 1 hektarë.
Formati i lejes së kultivimit, detyrimet, aktivitetet e lejuara të lejes së kultivimit, miratohen me urdhër të ministrit të bujqësisë.

Neni 21
Kultivimi
Subjekti i pajisur me leje kultivimi lejohet të mbjellë vetëm fara dhe fidanë të regjistruar në institucionin përgjegjës për regjistrimin e farave dhe fidanëve.
Subjekti do të njoftojë drejtorinë vendore të policisë së shtetit, ministrinë përgjegjëse për bujqësinë dhe Agjencinë për çdo rrethanë ose fakt të ndodhur për përdorimin e bimëve ose pjesë të bimëve për prodhim lëndësh narkotike.
Subjekti njofton Agjencinë dhe ministrinë përgjegjëse për bujqësinë jo më pak se 10 ditë para korrjes së bimës.
Fermeri do të mbajë regjistër të dhënave sipas formatit të miratuar.
Formati i regjistrit, dhe të dhënat që përmban mbi farat dhe fidanët që mbillen, sasinë e prodhuar, bimët e asgjësuara, blerësin e lëndës së parë, produktet plehëruese të përdorura, analiza vjetore të bonitetit të tokës dhe elementë të tjerë, miratohet me urdhër ministri.

SEKSIONI 3
PROCESI I KULTIVIMIT, VJELJES DHE PËRPUNIMIT TË LËNDËS SË PARË
Neni 22
Njësia e prodhimit

Aktivitetet e përcaktuara në licencë ose leje sipas këtij ligji zhvillohen vetëm në mjediset e Njësisë së Prodhimit, në zona të vecanta, me akses të kufizuar dhe të monitoruar.

Njësia e prodhimit është sipërfaqja e tokës nga 5 deri në 10 ha, në të cilën përfshihen edhe magazina dhe ambientet e tjera të dedikuara vetëm me proceset e lidhura me kultivimin e bimës dhe prodhimit të nënprodukteve të bimës së kanabisit për qëllime mjekësore dhe sipërfaqja jo më e vogël se 1 (një) hektar në të cilën përfshihen edhe magazina dhe ambientet e tjera të dedikuara vetëm me proceset e lidhura me kultivimin e bimës dhe prodhimit të nënprodukteve të bimës së kanabis për qëllime industriale.
Licenca lejon prodhimin deri në 4 Njësi Prodhimi kufitare. Për njësitë jokufitare, nevojitet pajisja me licencë ose leje të re.

Kapaciteti i njësisë për përpunim dhe magazinim duhet t’i përgjigjet kapacitetit të saj për kultivim.
Licenca përcakton numrin, sipërfaqen dhe vendodhjen e njësive të prodhimit.

Neni 23
Regjistrimi i farave dhe fidanëve
Regjistrimi i farërave dhe fidanëve bëhet sipas legjislacionit përkatës në institucionin përgjegjës për regjistrimin e farërave dhe fidanëve, të vlefshme nga lista përkatëse evropiane e farërave për kanabis për qëllime industriale.
Agjencia ka akses në regjistrin e farëave dhe fidanëve të kanabisit.

Neni 24
Importi i farës dhe fidanëve të bimës së kanabisit
Importi i farës dhe fidanit të bimës së kanabisit kryhet nga subjekti i pajisur me licencën ose leje kultivimi sipas autorizimit të dhënë nga autoriteti përkatës.
Neni 25
Procedura përpara fillimit të procesit të kultivimit
Subjekti i licencuar, jo më pak se dhjetë ditë përpara fillimit të mbjelljes, ka detyrimin të njoftojë Agjencinë dhe njësinë rajonale të ministrisë përgjegjëse për bujqësinë për të marrë miratimin për mbjellje të bimës së kanabisit për qëllime mjekësore.
Në kërkesën e personit juridik paraqitet:
Kopja e noterizuar e licencës për kultivim dhe përpunim të kanabisit për qëllime mjekësore;
Plani i zhvillimit për kultivimin e kanabisit, i cili përmban të dhëna për mënyrën e kultivimit të kanabisit, sasinë e materialit që do të mbillet (lloji i farës dhe i materialit të farës, fidanëve, sasia e rendimentit të lagësht dhe të thatë);
Të dhëna të plota gjeorefereruese të sipërfaqeve ku do të kultivohet bima e kanabisit.

Agjencia miraton mbjelljen e kanabisit për qëllime mjekësore brenda 5 (pesë) ditëve pune nga dita e pranimit të kërkesës, nëse nuk konstaton shkaqe ligjore ose arsye për ta penguar ose vonuar procesin. Në raste të tilla, shtyrja e afatit nga Agjencia arsyetohet me vendim.
Subjekti i pajisur me lejen për kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore, përpara fillimit të mbjelljes së farës së kanabisit është i detyruar t’i kërkojë Agjencisë dhe Njësisë rajonale të ministrisë përgjegjëse për bujqësinë për të asistuar procesin e mbjelljes me inspektorë. Lajmërimit i bashkëlidhet edhe mandatpagesa e parashikuar si komision shërbimesh.
Pasi fillon mbikëqyrjen inspektuese të procesit të mbjelljes, Agjencia dërgon një kopje të procesverbaleve të mbajtura për mbikëqyrjen e kryer dhe e paraqet pranë ministrisë përgjegjëse për shëndetësinë.
Neni 26
Inspektimi i vjeljes së bimëve
Kultivuesi i bimës së kanabisit, jo më vonë se 15 ditë para ditës së fillimit të vjeljes së bimës së kanabisit, është i detyruar të njoftojë Agjencinë. Agjencia njofton ministritë përgjegjëse sipas qëllimit të kultivimit të bimës së kanabisit.
Pas përfundimit të proçesit të korrjes së kanabisit, Agjencia kryen kontrolle në sasitë e korrjes së kryer dhe të materialit të prodhuar dhe regjistron në procesverbal numrin e fidanëve të mbledhur dhe sasinë në peshë e masës së lagësht.
Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit për të gjithat fazat e kultivimit të bimës së kanabisit e miraton Ministri përgjegjës për Shëndetësinë dhe Ministri përgjegjës për Bujqësinë.
Neni 27
Përpunimi dhe lënda e parë
Materiali i prodhuar nga bima e kanabisit thathet, pastrohet, ndahet, paketohet dhe shenjohet.
Pas përfundimit të korrjes, pjesa mbitokësore e grumbulluar e bimës së kanabisit thathet në një hapësirë të rregulluar në mënyrë të posaçme.
Kultivuesi i kanabisit, mban një procesverbal të posaçëm, në tre kopje, për sasinë e prodhuar, përpara se ta përdorë atë për prodhim barnash në prani të inspektorëve të Agjencisë. Një kopje i dërgohet ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike, ndërsa nga një kopje e mbajnë palët nënshkruese.
Ambalazhi me bimën/kanabisin e thatë shënohet me të dhënat në vijim:
emri dhe selia e personit juridik (kultivuesit/prodhuesit);
data (dita, muaji dhe viti) i korrjes dhe prodhimit;
emri i lëndës së pare;
sasia neto dhe bruto e masës së thatë;
forma (gjethe, lule, bimë, e tërë, e prerë);
data e paketimit dhe afati i skadencës.
shenjë unike identifikuese në formë kodi, pulle apo etikete.
Kultivuesi/përpunuesi i kanabisit dorëzon një raport pranë strukturës përgjegjëse të ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike dhe në Agjenci për përfundimin e procesit të prodhimit, kultivimit dhe masës së fituar të thatë, brenda dhjetë ditëve nga dita e përfundimit të procesit.
Përpara se materiali i thatë të paketohet Agjencia kryen kontrollin e cilësisë në laboratorët të certifikuar dhe të akredituar me metodat më të mira për kontrollin e cilësisë, sipas Udhëzimit të miratuar nga ministri përgjegjës për shëndetësinë, lidhur me përmbajtjen e komponentëve të kanabinoidit dhe tetrahidrokanabinolit, si dhe kontrollin fizik-kimik dhe mikrobiologjik, për mënyrën e paketimit, formën dhe sasinë.
Neni 28
Lëndët dhe përgatesat e prodhuara nga bima e kanabisit
Lëndët dhe përgatesat e destinuara për përdorim mjekësor të prodhuara nga bima e kanabisit, nga prodhuesi i autorizuar, i nënshtrohen të gjitha dispozitave të parashikuara në legjislacionit në fuqi për barnat dhe shërbimin farmaceutik dhe legjislacionit për barnat narkotike dhe lëndët psikotrope, përpara nxjerrjes në qarkullim të tyre.
Barnat e prodhuara nga bima e kanabisit, përpara nxjerrjes në qarkullim duhet të shenjohen, sipas përcaktimeve të këtij ligji.
Prodhuesi nuk mund të bëjë marrëveshje me asnjë blerës apo distributor të autorizuar barnash, përpara përfundimit të procedurave të pajisjes me autorizim për tregtim, në Republikën e Shqipërisë.
Prodhimi i këtyre barnave në Republikën e Shqipërisë kryhet në përputhje me dispozitat e ligjit për barnat dhe shërbimin farmaceutik, parimet dhe udhëzimet e praktikës së prodhimit të mirë dhe legjislacionin shqiptar për mbrojtjen e mjedisit.
Parimet dhe udhëzimet e praktikës së prodhimit të mirë janë të detyrueshme të zbatohen nga të gjithë prodhuesit vendas të barnave.
Prodhimi i barnave në vend kryhet nga persona juridikë të licencuar për këtë veprimtari, pas marrjes së autorizimit të prodhimit nga ministri përgjegjës për shëndetësinë, sipas propozimit Komisionit të Verifikimit të Kushteve të Prodhimit të Barnave dhe Certifikatës së Prodhimit të mirë të Barnave, me një afat dy vjeçar.
Autorizimi i prodhimit lëshohet për prodhimin e plotë të barit nga lënda e parë deri në produktin përfundimtar.
Autorizimi i prodhimit është i detyrueshëm edhe për barnat e prodhuara në vend, të destinuara për eksport.
Neni 29
Transport
Veprimtaria e mbartjes, lëvizjes, shoqërimit dhe transportimit të farërave, fidanëve, lëndës së parë, të bimës së kanabisit dhe nënprodukteve të saj, nga një vend në një vend tjetër, bëhet me njoftim paraprak tek Agjencia dhe me shoqërim të specializuar nga subjekti që ka lidhur kontratën e ruajtjes dhe sigurisë së njësisë.
Neni 30
Siguria
Ruajtja dhe siguria e njësisë, transportit dhe tregtimit bëhet nga subjekti që ka lidhur kontratën e ruajtjes dhe sigurisë së njësisë.
Neni 31
Eksporti i nënprodukteve të bimës së kanabisit
Eksporti i nënprodukteve të bimës së kanabisit kryhet nga subjekti i pajisur me licencën sipas këtij ligji.
Eksporti i nënprodukteve të kanabisit për qëllime mjekësore bëhet sipas legjislacionit në fuqi për barnat dhe legjislaionit për barnat narkotike dhe lëndët psikotrope.
Eksporti i nënprodukteve të kanabisit për qëllime industriale bëhet sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e bimëve.

KREU IV
SISTEMI I SHENJIMIT DHE GJURMIMIT
Neni 32
Gjurmueshmëria
1. Sistemi i Shenjimit dhe Gjurmimit është një bazë e të dhënave shtetërore, përmes së cilës grumbullohet informacioni i organizuar dhe ruajtur në formë elektroktronike për vendosjen e shenjave unike dhe ndjekjes së të gjitha fazave të sigurimit të farërave dhe fidanëve, kultivimit, prodhimit, qarkullimit, furnizimit, transportit që i shërben identifikimit të bimës së kanabisit dhe nënprodukteve të saj deri tek përdorimi i barit narkotik.
2. Subjektet e licencuara, sipas kuptimit të këtij ligji, kanë deyrimin të përdorin këtë sistem, përfshirë subjektet e autorizuara për tregtim me shumicë dhe pakicë, të barnave narkotike dhe lëndëve psikotrope.
3.Sistemi përbëhet nga një regjistër elektronik.
4. Për qëllime kontrolli dhe verifikimi të aktiviteteve të licencuara dhe përdorimit të barnave narkotike dhe lëndëve psikotrope, ky sistem përdoret nga:
Agjencia;
Ministria përgjegjëse për shëndetësinë;
Ministria përgjegjëse për bujqësinë;
Ministria përgjegjëse për financat;
Ministria përgjegjëse për rendin dhe sigurinë;
Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore.
5. Sistemi i shenjimit dhe gjurmimit, instalimi, mirëmbajtja, mënyra si regjistrohen dhe ruhen të dhënat, të dhënat elektronike ose dokumentet e tjera që përmbajnë informacion përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave me propozim të ministrit përgjegjës për shëndetësinë dhe ministrit përgjegjës për bujqësinë.

Neni 33
Baza e të dhënave
Subjekti i licencuar është i detyruar të hedhë të dhënat në sistemin e shenjimit dhe gjurmimit, për të gjitha farërat, fidanët, bimët dhe nënproduktet e proceduara prej tij, për të gjitha fazat e akivitetit të licencuar.
Neni 34
Shenjimi dhe Gjurmimi
Shenjimi dhe gjurmimi i përkufizuar në këtë ligj, nëpërmjet shenjës unike në formë kodi, pulle apo etikete është i detyrueshëm në të gjitha fazat, përfshirë importimin, kultivimin, prodhimin, përpunimin, magazinimin, ruajtjen e bimës së kanabisit dhe nënprodukteve të saj, eksportin dhe përdorimin e nënprodukteve të bimës së kanabisit.
1. Të gjithë zotëruesit e një leje apo licence, sipas përcaktimeve të këtij ligji dhe legjislacioni në fuqi për barnat dhe shërbimin farmaceutik, janë të detyruar të shenjojnë bimën, farën, substancën, preparatin, produktin, që është objekt i veprimtarisë se tij dhe të zbatojnë të gjithë legjislacionin lidhur me shenjimin dhe gjurmimin.
2. Çdo nënprodukt i bimës së kanabisit për qëllime mjekësore, përpara vendosjes në treg, duhet të shenjohet dhe të identifikohet nëpërmjet kodit, pullës apo etiketës dhe çdo lloj informacioni tjetër për të siguruar gjurmueshmërinë.
3. Kostoja e shenjmit dhe gjurmimit përballohet nga subjektet e licencuara sipas këtij ligji. Tarifat dhe procedurat e pagesës përcaktohet me vendim të Këshillit te Ministrave, me propozim të ministrit përgjegjës për financat, ministrit përgjegjës për shëndetësinë dhe ministrit përgjegjës për bujqësinë.
4. Kërkesat për gjurmueshmërinë, si dhe rregullat, elementët, etiketa apo pulla unike e identifikimit, procedura e mënyra e shenjimit e gjurmimit si dhe autoriteti apo pala e autorizuar për realizimin e shenjimit dhe gjurmueshmërisë përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin të ministrit përgjegjës për shëndetësinë dhe ministrit përgjegjës për bujqësinë.
KREU VI
MBIKËQYRJA
Neni 35
Organet përgjegjëse dhe inspektimet
Për mbikëqyrjen e zbatimit të parashikimeve të këtij ligji, ngarkohet Agjencia, strukturat përgjegjëse për regjistrimin e farërave dhe fidanëve dhe shëndetin e bimëve dhe Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisje Mjekësore, sipas detyrave të parashikuara në këtë ligj dhe në përputhje me kompetencat e tyre ligjore.
Agjencia koordinon procesin e inspektimit me institucionet e tjera.

Neni 36
Mbikëqyrja inspektuese
Mbikëqyrja inspektuese ndaj zbatimit të parashikimeve të këtij ligji dhe rregullave të miratuara në bazë të këtij ligji, në lidhje me aktivitetet e licencuara, kryhet nga Agjencia.
Përmbushja e detyrimeve në kuadër të ligjit të barnave inspektohet dhe monitorohet nga struktura përgjegjëse për inspektimin farmaceutik.
Përmbushja e detyrimeve për procesin e regjistrimit të farërave dhe fidanëve dhe kontrollit të shëndetit të bimëve kryhet nga strukturat përgjegjëse të ministrisë përgjegjëse të bujqësisë.
Mbikëqyrjen inspektuese për shkatërrimin e bimës së kanabisit dhe nënproduktet e saj bëhet nga Agjencia në bashkëpunim me strukturën përgjegjëse të ministrisë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike.
Rregullat e detajuara inspektuese përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, bazuar në rregullat e përgjithshme të legjislacionit për inspektimin.
Neni 37
Marrja e mostrave dhe kampionëve
Marrja e mostrave kryhet nëpërmjet Agjencisë në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse për inspektimin, sipas këtij ligji.
Ministri përgjegjës për shëndetësinë dhe ministri përgjegjës për bujqësinë përcaktojnë me udhëzim të përbashkët mënyrën, sasinë e marrjes së mostrave dhe laboratorin për kryerjen e analizave me metodat e akredituara për kontrollin e cilësisë, brenda ose jashtë vendit.

KREU VIII
SEKUESTRIMI DHE ASGJËSIMI
Neni 38
Sekuestrimi i bimës së kanabisit dhe nënprodukteve të saj

Bima e kanabisit dhe nënproduktet e saj sekuestrohen menjëherë nëse kultivohen, prodhohen, hidhen në qarkullim ose zotërohen nga një subjekt i paautorizuar, sipas përcaktimeve të këtij ligji.
Bima e kanabisit dhe nënproduktet e saj sekuestrohen menjëherë nëse nuk është e shenjuar dhe e gjurmueshme sipas përcaktimeve të këtij ligji.
Barnat narkotike dhe lëndët psikotrope, të sekuestruara sipas këtij neni, i nënshtrohen, për aq sa të zbatueshme, rregullimit të administrimit të barnave të konfiskuara, sipas legjislacionit në fuqi për barnat dhe shërbimin farmaceutik.
Agjencia mban regjistër të veçantë për llojin dhe sasinë e bimës së kanabisit të sekuestruar.
Agjencitë dhe institucionet shtetërore mbikëqyrëse dhe inspektuese, kanë detyrimin që për raste të tilla të njoftojnë strukturat përgjegjëse për rendin dhe sigurinë si dhe të zbatojnë sanksionet përkatëse për të gjitha ato veprime që vijnë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 39
Asgjësimi i bimëve të kultivuara
Bimët e kanabisit, pavarësisht qëllimit të përdorimit, nëse është mbirë vetvetviu si dhe mbetjet e bimës së kanabisit mjekësor ose industrial, në sipërfaqen e tokës, të përcaktuara në licencë asgjësohen, sipas mënyrës dhe parashikimit të këtij ligji, nga subjekti i licencuar, në prani të përfaqësuesit të Agjencisë. Për kryerjen e këtij procesi mbahet procesverbali përkatës sipas legjislacionit në fuqi.
Nëse subjekti nuk përmbush detyrimin e pikës 1, asgjësimi kryhet nga Agjencia, me shpenzimet e subjektit, i cili gjithashtu penalizohet për mospërmbushjen e këtij detyrimi.
Agjencia mban regjistër të veçantë për llojin dhe sasinë e bimës së kanabisit të asgjësuar;
Mënyra e asgjësimit të bimëve të mbira vetvetiu dhe mbetjeve të bimëve të korrura të kanabisit përcaktohet me udhëzim të përbashkët të ministrit përgjegjës për shëndetësinë, ministrit përgjegjës për bujqësinë dhe ministri përgjegjës për rendin dhe sigurinë publike.

KREU VIII
SANKSIONET
Neni 40
Kundërvajtjet
Kur nuk përbëjnë vepër penale, shkeljet e dispozitave të këtij ligji përbëjne kundërvajtje administrative dhe do të dënohen me një gjobë deri në masën 5.000.000 (pesë milionë) Lekë, nëse:
Bën reklamë për prodhimin, në mënyrë direkte ose indirekte, ose bën shitje direkte; me pakicë;
Nuk zbaton masat e shprehura me vendim nga inspektori mbikëqyrës;
ç. Pengon procesin e marrjes së mostrave;
a. Kultivon kanabis për qëllime industriale, pa kontratë paraprake dhe në kushte të shkeljes së ligjit;
b. Kur ka mbjellë dhe administruar sipërfaqe më të mëdha me kanabis industrial, ose kur regjistrimin e sipërfaqeve nuk e ka kryer brenda afatit të parashikuar;
gj. Nuk deklaron sipërfaqet në të cilat kultivon kanabis për qëllime mjekësore dhe/ose kanabis për qëllime industriale;
a. Kryen proçese për të cilat nuk është i autorizuar ose nuk dorëzon brenda afatit të parashikuar në ligj raportet e nevojshme për institucionet mbikëqyrëse dhe kontrolluese;
b. Tejkalon afatin e caktuar për grumbullimin e sasive të prodhuara të kashtës së kanabis për qëllime mjekësore dhe/ose kanabis për qëllime industriale;
c. Nuk e njofton ministrinë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike, ministrinë përgjegjëse për bujqësinë dhe ministrinë përgjegjësë për shëndetësinë për çdo gjendje që tregon dyshim se kanabisi ose pjesë të bimëve janë përdorur ose do të mund të përdoren për prodhimin e lëndëve psikoaktive;
d. Kultivon kanabis për qëllime industriale pa autorizimin përkatës;
e. Nuk mban Regjistër për sasinë e prodhuar dhe atë të blerë të kanabisit për qëllime mjekësore dhe/ose industriale nuk dorëzon raportin brenda afateve ligjore tek autoritetet mbikëqyrëse;
f. Punon në kushte që janë në kundërshtim me autorizimin e dhënë;
g. Nuk përsërit kërkesën për ripërtëritjen e lejeve;
th. Reklamon produktet me bazë kanabis në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të fshehtë;
Nuk tregon kujdes për ruajtjen e bimëve në mjedise të veçanta për magazinim, tharjen etj, duke lejuar hyrjen e personave të paautorizuar;
xh. Nuk korrespondojnë të dhënat e regjistrave të tij me regjistrat e institucioneve pas verifikimit nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore dhe Ministria përgjegjëse për shëndetësinë;
Nuk bëhet administrim rigoroz i qarkullimit të personave të paautorizuar në mjediset e brendshme dhe çelësat e mjediseve ose kasafortat ku ruhen farërat, regjistrat etj., përdoren pa mbikëqyrje dhe protokoll;
Nuk regjistron në kohë reale kur bëhet secili import, eksport, transport, blerje, shitje ose nuk ruan dokumentacionin për një periudhë minimale prej pesë vjet;
zh. Nuk dorëzon raporte analize dhe një vlerësim për nevojat për vitin e ardhshëm;
Nuk dorëzon raporte vjetore për sasitë e konfiskuara ose të shkatërruara të bimëve dhe preparateve;
a. Heq, prish, manipulon pajisjet, shenja, etiketat apo pullat e parashikuara në nenin 34 të këtij ligji.
b. Pengon, shmang inspektimin apo verifikimin mbi gjurmueshmërinë ose shmang sistemin e shënjimit dhe gjurmimit;
Kultivon, prodhon, përpunon, furnizon,tregton, mban, transporton, bimë,fara, produkt me lëndë psikoaktive dhe substanca psikotrope të pa shenjuar sipas përcaktimeve në 34 për Shenjimin dhe Gjurmimin.
Krahas gjobës së parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni, personit juridik mund t’i caktohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim i përkohshëm i kryerjes së veprimtarisë. Kohëzgjatja e ndalimit të veprimtarisë caktohet nga gjashtë muaj deri në tre vjet.
Krahas gjobës, për veprimtaritë që ushtrohen në shkelje apo tejkalim të ligjit, personit përgjegjës në personin juridik i caktohet edhe masa ndalim i kryerjes së veprimtarisë. Kohëzgjatja e ndalesës nuk mund të jetë më e gjatë se një vit.
Personi përgjegjës në personin juridik i caktohet gjobë në shumën prej 300 000 (treqindmijë) lekë deri në 700 000 (shtatëqindmijë) për kundërvajtje nëse:
rezulton se përtej afatit prej katër muajsh pas përfundimit të korrjes nuk e ka dorëzuar ende prodhimin e plotë, përkatësisht të gjitha sasitë e pjesëve të kanabisit për qëllim, të cilat mund të shërbejnë për prodhimin e lëndëve psikoaktive;
b. nuk bën deklarim të saktë për sipërfaqet për prodhimin e bimëve, ose i deklaron përtej afatit prej 15 ditësh pas mbjelljes;
c. kultivon kanabis industrial pa miratim dhe me kushte në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji;
ç. nuk i paraqet sipërfaqet për prodhim të kanabisit për qëllim në afat më vonë se 15 ditë pas mbjelljes;
d. e dorëzon prodhimin e plotë përtej afatit prej katër muaj pas mbarimit të korrjes, përkatësisht të gjitha sasitë e pjesëve të, që shërbejnë për prodhimin e lëndëve psikoaktive;
dh.nuk përditëson regjistrat me të dhënat që parashikon ligji brenda afatit dhe në kohë reale, si dhe kur nuk dorëzon raportin brenda afateve të parashikuara;
e. nuk përgatit njoftimin e menjëhershëm për Ministritë dhe autoritetet përgjegjëse për mbikëqyrjen për çdo gjendje që tregon dyshim se kërpi ose pjesët e kanabisit për qëllim janë përdorur ose do të mund të përdoren për prodhimin e lëndëve psikoaktive;
ë. nuk i merr të gjitha masat që të ndalojë keqpërdorimin e bimëve dhe/ose dëmtimin e tyre;
f. heq, dëmton, manipulon, pajisjet, shenjat, etiketat apo pullat si dhe pengon, shmang inspektimin apo verifikimin mbi gjurmueshmërinë sipas përcaktimeve të këtij ligji.

Neni 41
Kundërvajtjet administrative të kryera nga punonjë të administratës shtetërore
Për punonjësin e administratës shtetërore caktohet gjobë në masën nga 3,000 (tremijë) lekë deri në 10,000 (dhjetëmijë) lekë, kur nuk përgjigjet brenda afateve të caktuara nga ky ligj për kërkesat që ushtrojnë subjektet në zbatim të ligjit.
Neni 42
Ankimi
Ndaj gjobave të caktuara, si dhe ndaj çdo veprimi tjetër administrativ në kundërshtim me Kodin e Procedurave Administrative dhe me këtë ligj, personat e ndëshkuar mund të bëjnë ankim në Gjykatën Administrative.
Neni 43
Regjistri i gjobave
Agjencia ka detyrimin që të mbajë regjistër të veçantë për gjobat dhe në praktikën e çdo subjekti, të ruajë kopje të gjobave të caktuara dhe të mandat pagesave për arkëtimin e tyre nga subjektet.
1. Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit për gjobat e caktuara për kundërvajtje dhe për rezultatin e procedurave të filluara i parashikon në udhëzimin e përbashkët që miratojnë Ministri përgjegjës për Shëndetësisë në bashkërendim me Ministrin përgjegjës për Bujqësinë.
2. Vlerësimi i shumës së gjobës për personin juridik kryhet në pajtim me legjislacionin në fuqi për kundërvajtjet.

KREU X
DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT
Neni 44
Dispozita Kalimtare
Subjekteve të interesuara për kultivimin e bimëve që përmbajnë lëndë narkotike dhe psikotrope për qëllime mjekësore, u lind e drejta për aplikim për leje pas datës 01.01.2023.
1. Personat juridikë të cilët bëjnë prodhimin dhe kultivojnë kanabis për qëllime mjekësore dhe personat juridike që kryejnë eksportimin e kanabisit janë të detyruar që të marrin masa për organizimin e punës së tyre në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe/ose me rekomandimet dhe vendimet e autoriteteve mbikëqyrëse dhe kontrolluese.
2. Subjekteve të interesuar për kultivimin dhe prodhimin e kanabisit për qëllim industrial, u lind e drejta për të aplikuar për marrjen e autorizimi pas datës 01.01.2023.
3. Komunikimi mes subjekteve, si dhe komunikimi i tyre me institucionet dhe autoritetet shtetërore konsiderohet i vlefshëm dhe i ligjshëm vetëm kur bëhet me shkrim.
4. Të gjitha aktet e tjera nënligjore në lidhje me kultivimin, prodhimin, qarkullimin dhe përdorimin e produkteve psikoaktive nga bima e kanabisitnë zbatim të këtij ligji, do të miratohen brenda një periudhe prej tre vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
5. Në çdo rast shqyrtimi të ankesave nga subjektet e këtij ligji, çdo komunikim tjetër përveç shkresave zyrtare do të konsiderohet i pavlefshëm dhe i paligjshëm.

Neni 45
Aktet nënligjore
Këshilli i Ministrave brenda datës 30 Nëntor të çdo viti, miraton me propozim të Agjencisë zonat kadastrale (territoret) ku do të lejohet kultivimi i kanabisit për qëllim industrial.
Ngarkohet Kryeministri që brenda 9 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji të nxjerrë aktin e parashikuar nga neni 7, pika 3.
Ngarkohet Këshilli i Ministrave që brenda 9 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji të nxjerrë aktet e parashikuara nga nenin 7, pika 4, nenin 12, pika 1, nenin13, pika 2/c dhe 2/d, nenin 16, pika 1, nenin 32, pika 5, nenin 34, pika 4 dhe pika 5, nenin 36, pika 5.
Ngarkohen ministritë, sipas fushës së tyre të përgjegjësisë, të nxjerrin aktet nënligjore të parashikuara nga neni 10, pika 8, neni 12, pika 8, neni 19, pika 4, neni 20, pika 7, neni 21, pika 5, neni 26, pika 3, neni 27, pika 6, neni 37, pika 2, neni 39, pika 4, neni 43, pika 2.
Me hyrjen në fuqi të këtij ligji shfuqizohen të gjitha dispozitat ligjore dhe nënligjore, të cilat janë në kundërshtim me dispozitat e tij.
Neni 46
Shfuqizime
Pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, dispozitat e ligjit Nr.7975, datë 26.07.1995 “Për barnat psikoaktive dhe lëndët psikotrope”, të cilat bien ndesh, me dispozitat e këtij ligji shfuqizohen.
Neni 47
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë nga data e shpalljes në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë”.

ME TE LEXUARAT