Lajmi Fundit
LajmiFundit, Portal me Lajme nga Shqiperia

POLITIKA E PRIVATËSISË NË WEB

POLITIKA E PRIVATËSISË NË WEB
Me Politikat e Privatësisë Lajmifundit.al sqaron se ku dhe si mbrohen të dhënat personale të të gjithë vizitorëve. Kjo politikë zbatohet për www.Lajmifundit.al

Çdo përdorues pas regjistrimit deklaron se është i njohur dhe pajtohet me Politika e Privatësisë sonë.
Në përputhje të plotë me Ligjin nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (të ndryshuar), Lajmifundit.al garanton se pasi informacioni mbërrin në Web serverin tonë, aty implementohet një sistem sigurie të standarteve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave.

Sqarojmë se ky system sigurie është i ngritur sipas rregullave në një prej vendeve anëtare të BE dhe zbaton rreptësisht të gjitha praktikat europiane dhe globale për mbrojtjen e të dhënave personale të individëve dhe subjekteve.

Me plotësimin e aplikimit online, ku përdoruesit i kërkohet psh, emri, IP, ky i fundit deklaron se jep miratimin e tij për procesimin e mëtejshëm të informacionit të dhënë, vetëm për qëllimin për të cilin përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tij personale, ndërsa në çdo moment i lind e drejta që, nëpërmjet kërkesës pranë Lajmifundit.al, të aksesojë këto të dhëna, si dhe të kërkojë korigjimin e tyre.

Garantojmë çdo vizitor të faqes se Lajmifundit.al mbështetet dhe vlerëson parimin e transparencës duke garantuar te secili prej vizitorëve tane siguri dhe zbatimin e ligjeve e konventave ndërkombëtare në përpunimin e informacionit tuaj.

WEB PRIVACY POLICY
With “Privacy Policy” term, Lajmifundit.al explains where and how the personal information of all visitors is protected. This policy applies to www.Lajmifundit.al
Every user, after registration, declares that they are aware of and agree to our Privacy Policy.
In full compliance with the Law “ON PROTECTION OF PERSONAL DATA” no. 9887 dated 10.03.2008 “On the Protection of Personal Data” (as amended), Lajmifundit.al guarantees that once the information arrives on our Web server, it implements a security system of the highest standards for the storage and further processing of such data.

We explain that this security system is set up by the rules of the EU member states and strictly applies all European and global practices for the protection of personal data of individuals and entities.

Upon completion of the online application, where the user is required, for example, name, IP, in the end he/she declares his consent to further process for the information provided, solely for the purpose for which the user has voluntarily disclosed his personal information, while at any moment the right arises, through a request to Lajmifundit.al, to access these data and to request their correction.

We guarantee every visitor, that the Lajmifund.al site supports and values ​​the principle of transparency by guaranteeing to each of our visitors the security and enforcement of international laws and conventions in the processing of your information.

Anetaresohuni ne Forumin e LajmiFundit.al dhe diskutoni e postoni lirisht per te gjitha temat qe deshironi!