Pronarët që preken nga nderimet pa leje, ja kush merr dëmshpërblim

Kliko per me shume info

Pronarët, tokat e të cilëve janë prekur nga ndërtimet pa leje mund të aplikojnë për të përfituar dëmshpërblim, duke filluar nga data 18 Janar. Emrat e atyre që kanë të drejtë të aplikojnë për përfitimin e dëmshpërblimit dhe vlera e tij, janë përcaktuar në vendimin numër 810 të Këllit të Ministrave, të mbledhjes së 29 dhjetorit 2017.

Aplikimi

Kliko per me shume info

Agjencia e Trajtimit të Pronave bën me dije se procesi i pranimit të kërkesave të subjekteve përfituesve nuk do të jetë i kushtëzuar dhe i kufizuar në kohë.

Subjektet e interesuara mund të paraqiten pranë zyrave të ATP, në adresën Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr. 54, Tiranë, çdo ditë nga e hëna në të premte, për plotësimin e kërkesës për kompensim dhe dorëzimin e dokumenteve përkatës, njofton ATP.

Dokumentet që duhen për aplikim

Subjekti kërkues (subjekti përfitues/trashëgimtari ligjor/përfaqësuesi me prokurë), sqaron ATP, në momentin e plotësimit të kërkesës për kompensim, duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

1-Kërkesën për kompensimin e pronës, sipas formatit tip, që i vihet në dispozicion nga ATP;

2-Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil;

3-Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjithë subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të tyre. (Në rastet kur nuk është e mundur të dorëzohet prokura e posaçme, secili bashkëpronar apo një pjesë e tyre, paraqesin kërkesë individuale apo të përbashkët, për pjesën takuese në pronën që kompensohet. Në rastin e kërkesave individuale të secilit bashkëpronar apo të një pjese të tyre, për çdo kërkesë të kryer, paguhet tarifë shërbimi në vlerën 2 000 (dymijë) lekë, pavarësisht se i përket të njëjtës pasuri të paluajtshme);

4-Vërtetimin origjinal të lëshuar nga një bankë e nivelit të dytë për hapjen e llogarisë bankare në emër dhe për llogari të subjektit përfitues, ku përcaktohet edhe numri i llogarisë bankare (IBAN), ku do të transferohet vlera financiare e përfituar;

5-Fotokopjen e dokumentit të identifikimit;

6-Mandat pagesën, që vërteton pagimin e tarifës së shërbimit në vlerën 2 000 (dymijë) lekë.

Riaplikimet

Subjektet përfituese, kërkesa e të cilëve nuk është pranuar për mungesë dokumentacioni gjatë procedurave të mëparshme, kanë të drejtë të riaplikojnë. Këto subjekte nuk paguajnë tarifë shërbimi, nëse provojnë pagimin e saj gjatë aplikimit të mëparshëm, sqaron në një njoftim për mediat Agjencia e Trajtimit të Pronave.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.