Qeveria ndryshon pagat për punonjësit e Policisë së Shtetit

Këshilli i Ministrave ka vendosur të ndryshojë pagat për punonjësit e Policisë së Shtetit. 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 88, të ligjit nr.9749, datë 4.6.2007, “Për Policinë e Shtetit”, të pikës 2, të nenit 4, të ligjit nr.10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, dhe të ligjit nr.185/2013, “Për buxhetin e vitit 2014”, me propozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, të ministrit të Punëve të Brendshme dhe të ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
1. Në vendimin nr.1135, datë 5.8.2008, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime:
a) Pika 1 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“1. Struktura dhe nivelet e pagave për punonjësit e Policisë së Shtetit përcaktohen, si më poshtë vijon:
a) Për punonjësit e Policisë së Shtetit në strukturat për krimin e organizuar dhe krimet e rënda dhe Policinë Shkencore, sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
b) Për punonjësit e Policisë së Shtetit në strukturat për sigurinë publike dhe rendin publik, sipas lidhjes nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
c) Për punonjësit e Policisë së Shtetit në strukturat për kufirin dhe migracionin, sipas lidhjes nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
d) Për punonjësit e Policisë së Shtetit në struktura të tjera policore dhe administrative e mbështetëse, sipas lidhjes nr.4, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.”.
b) Pika 5/1 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“5/1. Punonjësi i Policisë së Shtetit, që pranohet në shkollën bazë të policisë, gjatë kohës së qëndrimit në shkollë përfiton trajtim me pagë, në masën 8 000 (tetë mijë) lekë kur ka përfunduar arsimin e mesëm dhe 9 000 (nëntë mijë) lekë kur ka përfunduar arsimin e lartë.”.
2. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të përballohen nga fondi për politikat e reja të pagave për Policinë e Shtetit, të parashikuara në buxhetin e vitit 2014.
3. Ngarkohen ministri i Punëve të Brendshme dhe ministri i Financave për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare” dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 janar 2014.
Kliko per me shume info Kliko per me shume info Kliko per me shume info Kliko per me shume info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

aksident-motor

Motori aksidenton shumë rëndë kalimtarin te Kopshti Botanik

Një aksident i rëndë ka ndodhur pasditën e djeshme pranë Kopshtit Botanik, ...